Fotos Juntas 2018

banco guayaquil

1) Econ. Angelo Caputi Oyague - Presidente Ejecutivo Banco Guayaquil

banco guayaquil

2) Ing. Sheila Chiang Mawyin - Auditora Interna

banco guayaquil

3) Ing. Javier García - Accionista

banco guayaquil

4) Ing. Juan Carlos Saéz - PwC

banco guayaquil

5) Econ. Julio Mackliff Elizalde - Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General

banco guayaquil

6) Junta General de Accionistas Martes 5 febrero 2019